Kestävä kehitys. Meidän tulevaisuutemme.

Valmet Automotiven johto on määrittänyt kestävän kehityksen konsernin ensisijaiseksi tavoitteeksi. Olemme aloittaneet järjestelmällisen työn määrittääksemme kestävän kehityksen tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi. Valmet Automotivella kestävä kehitys koostuu seuraavista kolmesta pilarista:

  • ympäristövaikutus
  • sosiaalinen vastuu
  • hallinto ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta.

Tarkastelemme sekä toimintamme suoria vaikutuksia että arvoa, jota tuotamme yhteiskunnalle, asiakkaillemme ja toimittajaverkostollemme.

Lue lisää kestävän kehityksen työmme ja yrityksemme viiden sitoumuksen yhdistämisestä.

Lisää

Valmet Automotiven 5 sitoumusta – opi jatkuvasti, osoita yrittäjähenkeä, toteuta lupaukset, johda omaa työtäsi ja anna arvostusta – ovat vertailukohtana kaikille valmet automotiven työntekijöille kaikilla tasoilla. Ne ohjaavat meitä toteuttamaan arvojamme ja pitämään ne kestävän kehityksen työmme perustana.

 

 

ANNA ARVOSTUSTA

Arvostaminen on koko yrityskulttuurimme ydin. Arvostamme sekä omaa työtämme että työkavereiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tekemään työtä. Arvostamme toimintaympäristöämme ja olemme siitä ylpeitä. Tämä auttaa meitä parantamaan kestävää talouskasvua ja liiketoiminnan suorituskykyä jatkuvasti.

OPI JATKUVASTI

Emme koskaan ole niin kiireisiä tai mielestämme niin hyviä, ettemme voisi oppia lisää ja parantaa itseämme ja yritystä jatkuvasti. Valmius laajentaa taitoja, tutkia uutta ja osallistua on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Jatkuvan koulutuksen ja lisääntyneen valveutuneisuuden avulla pystymme sitouttamaan työntekijämme vastuullisuuteen. Tiedotamme ja koulutamme työntekijöitämme aktiivisesti ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen käyttöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

OSOITA YRITTÄJÄHENKEÄ

Me luomme uutta. Olemme uteliaita ja avoimia. Me varmistamme, että asiat viedään maaliin asti. Meille työmme on tärkeää. Huomioimme toimintaamme liittyvän strategisen vaatimuksen taloudellisesta tuloksesta. Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin, ja yrityksen säännöt ja prosessit tukevat niiden saavuttamista.

TOTEUTA LUPAUKSET

Haluamme olla parhaita kaikessa, mitä kehitämme, valmistamme, suunnittelemme, testaamme ja tarjoamme asiakkaillemme palveluna. Panostamme kaikkeen toimintaamme sataprosenttisesti. Konsernille yhteisten järjestelmien, prosessien ja menetelmien tulee olla luokkansa parhaita. Olemme asettaneet erittäin kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraalille valmistusprosessille. Pidämme lupauksemme ja saavutamme tuloksia niin vastuullisuudessa kuin muillakin toimintamme aloilla.

JOHDA OMAA TYÖTÄSI

Johtamista on kaikilla tasoilla tiimeistä ylimpään yritysjohtoon. Vain valmius johtamiseen mahdollistaa päätöksenteon ja lopulta vastuunkantamisen. Johtaminen on päätöksenteon ja vastuunkantamisen perusta. Jokaisen Valmet Automotiven työntekijän on osallistuttava riskienhallintaan ja työympäristön turvallisuusasioihin.

Kestävän kehityksenraportti

Vuosittaiset kestävän kehityksen raporttimme löydät täältä:

2021 2020 2019

Kestävän kehityksenpolitiikka

Kestävän kehityksen politiikkamme tavoitteena on integroida kestävän kehityksen filosofia kaikkiin Valmet Automotiven toimintoihin sekä luoda ja edistää sosiaalisia ja ympäristökäytäntöjä organisaatiossamme. Valmet Automotive sitoutuu minimoimaan ympäristölle aiheuttamansa vaikutukset.

Kestävän kehityksen politiikka Sertifikaatit
PAS 2060 ‑sitoumusilmoitus
  • Sitoudumme täyttämään kaikki toimintaamme liittyvät velvoitteet
  • Sitoudumme varmistamaan kestävän talouskasvun ja luomaan arvoa sidosryhmillemme
  • Luomme organisaatiossamme ympäristöystävällisesti kestäviä käytäntöjä, ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä energia- ja materiaalitehokkuudella
  • Parannamme sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme tietoisuutta ja sosiaalista vastuuta kouluttamalla ja motivoimalla heitä toimimaan ympäristövastuullisesti
  • Arvoimme jatkuvasti toimintaamme ja parannamme ympäristönsuojelutoimenpiteitä ympäristön saastumisen estämiseksi
  • Sovellamme parhaita käytäntöjä voidaksemme hyödyntää liiketoimintojemme välisiä synergioita
  • Edellytämme myös toimittajiltamme sitoutumista toimittajaohjeistukseemme

Kestävän kehityksen strategia ja ohjelma

Valmet Automotiven vastuullisuustyöhön kuuluu järjestelmällisen kestävän kehityken strategian rakentaminen ja hallinta, ympäristövaikutusten vähentäminen ja työturvallisuuden parantaminen. Vuonna 2019 aloimme määrittää konserninlaajuista kestävän kehityksen strategiaa. Siihen asti kullakin liiketoimintalinjalla oli omat työturvallisuutta, energiankulutusta ja jätteiden uudelleenkäyttöastetta koskevat tavoitteensa..

Lisää

Kestävän kehityksen ohjelman määrittely vuosille 2022–2027

Konserni määrittelee kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun ohjelmat ja tavoitteet vuoden 2021 aikana. Koko konsernin kattavassa kestävän kehityksen ohjelmassa on viisi strategista teemaa, jotka liittyvät autoteollisuuden megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja liiketoiminnan parantamiseen.

Strategian ensimmäinen teema on toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen. Tämä tarkoittaa, että tuotantolaitoksistamme tulee hiilineutraaleja ja hiilidioksidipäästöt minimoidaan koko arvoketjussa. Toinen pääteema on yrityskansalaisuus, jonka tavoitteina ovat yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla, työntekijöiden motivointi ja työssä jaksamisen tukeminen. Esimerkiksi mittaamme jo nyt työntekijöiden antamaa positiivista palautetta.

Kolmantena teemana on kestävään kehitykseen liittyvän tietoisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisääminen, sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen ja hallinta sekä kestävän kehityksen teemoihin liittyvän viestinnän ja koulutuksen lisääminen. Vuonna 2019 käynnistimme neuvottelut strategisesta yhteistyötä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö alkoi vuonna 2020.

Kestävän kehityksen ohjelman ytimessä ovat turvallisuuden jatkuva parantaminen, liiketoiminnan kannattavuus ja kestävä kasvu. Laskemme nykyisin sekä työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen sekä työtapaturmien määriä. Viime vuosina työturvallisuutta on jatkuvasti kehitetty ja sen ansiosta tapaturmien määrä on pienentynyt merkittävästi. Tuotantoiminnoissamme Suomessa ja Puolassa tavoitteena on, että jokainen työntekijä kirjaa vähintään kaksi turvallisuushavaintoa vuodessa. Näin kannustamme työntekijöitä kiinnittämään huomiota työympäristöönsä. Sosiaalisen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen konkreettiset toimet ja KPI-mittarit määritellään vuonna 2021.

Konsernin tavoitteenaCO2-neutraalius

TAPAUS: Miten hiilineutraaliudesta tuli yrityksen strateginen tavoite

Valmet Automotive asetti vuonna 2019 Uudenkaupungin autotehtaalle tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraalius vuoden 2021 loppuun mennessä. Lue alta lisää tavoitteen asettamisesta ja vaiheista tämän strategisen päämäärän saavuttamiseksi.

Lisää

Tapaus: MITEN HIILINEUTRAALIUDESTA TULI
yrityksen strateginen tavoite

MITEN TÄMÄ TAVOITE SYNTYI?

Hiilineutraalius on tällä hetkellä kaikkien suurten ajoneuvovalmistajien ohjelmassa, ja se vaikuttaa koko autoteollisuuteen. Asiakkaamme ymmärtävät, miten tärkeää on saada koko toimitusketju ja yhteistyökumppanit mukaan toteuttamaan muutosta. Sitoutuminen yhteisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin luo lisäarvoa asiakassuhteisiimme ja antaa samalla meille sopimuskumppanina mahdollisuuden kehittää omia toimintojamme.

MITEN SIITÄ TULI STRATEGINEN TAVOITE JA MITEN SE SAAVUTETAAN??

Vuonna 2019 konsernin johtoryhmä päätti, että alamme edistää toiminnoissamme hiilineutraaliutta. Aloitimme työn järjestämällä asiakkaan kanssa työpajan, jossa selvensimme, mitä CO2-neutraalius tarkoittaa, millaisissa vaiheissa työmme tulee etenemään ja mitä yhteisiä laskentaperiaatteita meillä on. Prosessin aikana seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden edistymistä ja jaamme keskenämme tietoja hyvistä käytännöistä, koska haasteemme ovat hyvin samankaltaisia. Yhteistyö lisää myös toimintojemme luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Saavuttaaksemme tavoitteemme vahvistimme yrityksemme vastuullisuus- ja ympäristöosaamista sekä laajensimme organisaatiota, joka ohjaa Valmet Automotiven kaikkien toimintojen kestävään kehitykseen liittyvää työtä. Tämän organisaation tehtävänä on kehittää ja edistää järjestelmällisesti koko Valmet Automotive -konsernin kestävän kehityksen työtä. Hiilineutraaliustavoite on näin ollen vauhdittanut kehitystä myös muilla kestävän kehityksen aloilla.

Tässä vaiheessa CO2-neutraaliustavoite kattaa tehtaamme suorat hiilidioksidipäästöt sekä epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat ostamamme sähkön ja energian kulutuksesta. Ensisijainen tavoitteemme on vaikuttaa päästöihin vähentämällä ja kehittämällä energian ja sähkön kulutusta. Lisäksi olemme tutkineet, mitä fossiilittomia sähkön- ja energiantuotantomenetelmiä voisimme hyödyntää. Voidaksemme saavuttaa tavoitteemme kompensoimme ne päästöt, joita emme voi mainituilla keinoilla välttää.

MITEN TAVOITE ETENEE ERI OSASTOILLA JA MITEN EDISTYMISTÄ SEURATAAN?

Tavoitetta edistetään kaikilla liiketoimintalinjoilla kestävän kehityksen hanketiimien avulla. Keskitymme kuitenkin aluksi ajoneuvovalmistukseen, koska se on suurin yksikkömme ja sillä on suurin vaikutus yrityksemme päästöihin. Vuoden 2021 lopun hiilineutraaliustavoitteeksi on asetettu Uudenkaupungin ajoneuvotuotantomme, joka vaikuttaa myös eniten yrityksemme päästöihin. Tavoite koskee lähivuosina myös muita liiketoimintalinjojamme.

Tavoitteen saavuttamista seurataan kuukausittain johtoryhmätasolla. Valmistusorganisaation edustajista koostuva energiaryhmä seuraa käytännön työtä ja toimenpiteitä. Uudenkaupungin autotehtaalla tehtiin alkuvuodesta 2020 energiatarkastus osana energiansäästötoimien kartoitusta. Sen tuloksena syntyi luettelo ehdotuksista, joiden avulla voimme vähentää laitoksen energiankulutusta ja vähentää CO2-päästöjä.

Merkittävä konkreettinen askel kohti autotehtaan hiilineutraaliutta on uusi sähkösopimus, jonka ansiosta laitos on käyttänyt ainoastaan fossiilivapaata vesivoimalla tuotettua sähköä maaliskuusta 2020 lähtien. Pelkästään tällä toimenpiteellä olemme vähentäneet CO2-päästöjämme lähes 50 %.

MITEN TAVOITE ON OTETTU VASTAAN?

Hiilineutraalius on koko autoteollisuuden strateginen tavoite ja se muokkaa laajalti toimialan arvoketjuja. Edistämällä omalta osaltamme tätä tavoitetta näytämme kykymme vastata alan muutoksiin ja haasteisiin sekä halumme edistää kestävän kehityksen tavoitteita autoteollisuuden eturintamassa.

Odotuksetmeitä ja toimittajiamme kohtaan

Autoteollisuuden toimijoina me kaikki tiedämme, että muutos, nopeus ja joustavuus ovat jokapäiväisiä haasteitamme. Siksi on tärkeää, että meillä on vankka perusta, jonka päälle rakentaa ja pilarit, joihin tukeutua. Samanaikaisesti Valmet Automotivesta on tulossa entistä globaalimpi yritys, jolla on sydän Suomessa. Koska toimimme nykyään useissa maissa, on entistä tärkeämpää määritellä eettisen toiminnan oikeudelliset suuntaviivat ja standardit. Ne tukevat päivittäin kaikkia Valmet Automotiven kumppaneita ja sidosryhmiä päätöksenteossa. Maine, luottamus ja rehellisyys ovat ne kolme vahvaa pilaria, joihin Valmet Automotiven menestys on perustunut jo yli 50 vuoden ajan.

Code of Conduct Supplier Code of Conduct

Vastuullisuus

Me Valmet Automotivella perustamme toimintamme rehellisyyteen ja vastavuoroiseen kunnioitukseen. Nämä ovat keskeisiä arvojamme ja toimintaperiaatteitamme. Täytämme toiminnassamme aina lain vaatimukset ja kilpailemme reilun pelin hengessä. Varmistamme myös tasa-arvon toteutumisen ja investoimme työhyvinvointiin ja ‑turvallisuuteen. Nämä periaatteet varmistavat, että Valmet Automotive on innovatiivinen, tehokas ja laadukas palveluntarjoaja ja turvallinen työpaikka.

Valmet Automotive tarjoaa periaatteidensa tueksi ja varmistamiseksi Compliance Channel ‑ilmoituskanavan kaikkien työntekijöidensä ja kumppaneidensa käyttöön. Kanavan avulla voi tehdä ilmoituksen sellaisesta yrityksemme toiminnasta, joka ei vastaa yhteisiä periaatteitamme. Ilmoituksen voi jättää nimellä tai nimettömästi.

Compliance Channel

Uutisia kestävän kehityksen työstämme

Täältä löydät Valmet Automotiven kestävän kehityksen työtä koskevat
uutiset ja lehdistötiedotteet.

uutisarkisto